PESTEN, Beleid en Protocol

 

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling

 

Klachtenroute van het SCOH

 

AVG-folder SCOH

 

 

 

Overgang PO-VO

Voor alle leerlingen vanaf een DL 30 (didactische leeftijd) wordt op onze school binnen 3 weken na aanmelding een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld. In het OPP worden doelen gesteld om de te verwachte uitstroom te halen. De uitstroom verwachting kan bijgesteld worden op basis van didactische vorderingen, sociaal-emotioneel functioneren en cognitieve capaciteiten.

Het OPP wordt twee keer per jaar met ouders besproken.

In oktober/ november start in de eindgroep de toetsperiode. Er worden citotoetsen afgenomen voor de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling. Ook het Drempelonderzoek vindt in deze periode plaats. Het Drempelonderzoek is ontworpen als ondersteuning voor een goed schoolverlatersadvies.

In november wordt er door onze orthopedagoog een intelligentietest afgenomen om cognitieve capaciteiten in beeld te krijgen. Hiervoor wordt de NIO gebruikt.

Soms wordt er besloten dat er bij een leerling een individueel onderzoek (WISC) afgenomen wordt. Voor leerlingen met de uitstroom PRO/ VMBO-LWOO wordt aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek gedaan.

De leerkracht vult het onderwijskundig rapport in (OKR) in een digitaal systeem (OT), dat uiteindelijk overgedragen wordt aan de VO-school. De gegevens van toetsen en resultaten van het intelligentieonderzoek worden samen met de gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en thuissituatie verwerkt in het OKR.

In december wordt de informatie uit het OKR intern besproken en wordt het definitieve schooladvies opgesteld. Hierbij is de directeur, intern begeleider, orthopedagoog en de leerkracht aanwezig. Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Na de kerstvakantie worden ouders op school uitgenodigd om met hen het advies te bespreken. Ouders hebben het recht om hun visie toe te laten voegen aan OKR. Kort na het adviesgesprek met ouders wordt een aanmeldformulier uitgereikt waarop een unieke code staat. Dit formulier, waarmee ouders kunnen aanmelden op VO-scholen, wordt eenmalig afgegeven.

Als ouders en de leerling een definitieve keuze hebben gemaakt, wordt het OKR digitaal verstuurd naar de VO-school.

De VO-school beoordeelt op basis van toelatingscriteria of een leerling plaatsbaar is en of extra ondersteuning aangevraagd moet worden. De VO-school vraagt dit aan bij het  samenwerkingsverband VO. Een leerling is niet toelaatbaar op een VO-school als de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet past in het ondersteuningsprofiel van de VO-school. Zorgplicht is dan van toepassing. De BOVO heeft geen zeggenschap over het toelatingsbeleid van VO-scholen.

De overgangsprocedure naar het VO, wordt ouders uitgelegd op een informatie avond aan het begin van het schooljaar.

 

Aan het eind van het schooljaar wordt een uitwisselingsmarkt georganiseerd voor een warme overdracht. VO-scholen kunnen dan vragen stellen aan de leerkracht over eventuele onduidelijkheden in het OKR. Ook vindt er jaarlijks een uitwisselingsmarkt plaats voor oud-leerlingen, zodat wij weten hoe het de leerling vergaat op het voortgezet onderwijs.

 

De ouder heeft het recht om zijn/haar kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Hiermee voldoet onze regio aan de wettelijke kaders, zodat er meer keuzevrijheid is. Ouders krijgen bij het advies de scholenwijzer uitgereikt. Nadere informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de site van BOVO Haaglanden.