Klachtenroute

KLACHTEN:

Uiteraard
streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u
niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. SCOH wil graag dat klachten
zoveel mogelijk op schoolniveau worden opgelost. De interne contactpersoon kan
daarbij een belangrijke rol spelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht
inhoudelijk te behandelen, maar wel om samen met u de juiste weg te vinden voor
het bespreken van uw klacht. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van de SCOH, het bestuur van de SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in
beeld.

Onderstaand vindt u enige praktische informatie over soorten klachten, de procedure bij een klacht en enkele nuttige adressen.

 

Soorten klachten:

Klachten van onderwijskundige aard, zoals de methode, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.

Klachten van school organisatorische aard, zoals vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, inzetten RT.

Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie,
pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, in alle gevallen is de gewenste route als volgt:

Gesprek met leerkracht

               ↓

Vindt u
samen geen oplossing: Gesprek met leerkracht
en/of intern begeleider Linda van der Vliet

               ↓

Vindt u
samen geen oplossing: Gesprek met de directeur Ton van’t Leven

               ↓

Vindt u
samen geen oplossing: Gesprek met de interne contactpersoon: 

Branda van der Mast (orthopedagoge, aanwezig op dinsdag en donderdag)

                ↓

Vindt u
samen geen oplossing: gesprek met de vertrouwenspersoon van de SCOH of klacht bij bestuur

               ↓

Vindt u
samen geen oplossing: klacht bij de landelijke Geschillencommissie

 

Bij een klacht over een seksueel misdrijf of seksuele intimidatie
door een medewerker van de school (ook vrijwilligers, stagiaires) geldt een MELDPLICHT bij het bestuur voor ieder personeelslid bij vermoeden van seksueel misdrijf naar een kind/ minderjarige en een AANGIFTEPLICHT voor het bestuur bij een redelijk vermoeden. Het bestuur zal in alle gevallen een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie.

Voor ouders geldt de route zoals hiervoor beschreven met de volgende kanttekening: betreft het vermoeden een leerkracht, dan meldt u dat rechtstreeks aan de directeur. Betreft het vermoeden de directeur dan meldt u dat bij het bestuur.

 

Nuttige
adresgegevens:

Contactpersoon van de school:
Branda van der Mast


Voorzitter
van het College van Bestuur
:

Drs. G.J. van Drielen
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
070 3118787
 

Externe
vertrouwenspersoon
:

Dhr. Bart ten Broek
070-3624009

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs waar de scholen van de SCOH bij aangesloten zijn:

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
E-mail: info@kringenrechtspraak.org
Internet: www.gcbo.nl